cá không ăn muối cá ươn con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư

Giải thích câu ca dao “Cá không ăn muối cá ươn con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư”

Đề bài: Giải thích câu ca dao cá không ăn muối cá ươn con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư Bài làm Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống tôn trọng đạo lý và đề cao chữ hiếu. Mối quan hệ hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ máu thịt […]